Όροί χρήσης

Provider (η «Εταιρεία», «εμάς», «μας» ή «εμείς») παρέχει αντικαθεστωτικά μέσω του καθορισμένου λογισμικού και του ιστότοπού της (ο «Ιστότοπος») ορισμένες υπηρεσίες μάρκετινγκ, διαφήμισης, προώθησης και σχετικές υπηρεσίες (η «Υπηρεσία»· οι χρήστες της Υπηρεσίας θα αναφέρεται ως «Χρήστες», «εσείς» ή «Σας»). Αυτοί οι Όροι Χρήσης (οι «Όροι») διέπουν την πρόσβαση των χρηστών και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Οι χρήστες πρέπει να συμφωνήσουν με αυτούς τους Όρους πριν από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους. Αυτοί οι Όροι διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Με την πρόσβαση, εγγραφή για χρήση, λήψη, κοινή χρήση ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε σενάριο λογισμικού που παρέχεται από εμάς προκειμένου να καταστήσουμε τον Ιστότοπο διαθέσιμο ή χρησιμοποιήσιμο, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας τόσο με αυτούς τους Όρους όσο και με την Πολιτική Απορρήτου μας και η οποία μπορεί να είναι τροποποιούνται ή αλλάζονται με άλλο τρόπο κατά καιρούς κατά την απόλυτη κρίση μας. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς θα θεωρείται αποδοχή οποιουδήποτε τέτοιου τροποποιημένου ή ενημερωμένου όρου. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, μην κάνετε κλικ στο «ΑΠΟΔΟΧΗ» και μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

Ιστοσελίδα αναφέρεται σε Bitcoin Up, προσβάσιμο από https://bitcoinup.io/

1. Χρήση Ιστοσελίδας και Υπηρεσιών

Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στο παρόν, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για τους σκοπούς της χρήσης των Υπηρεσιών σε μη αποκλειστική βάση. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει, να ενημερώσει ή να αλλάξει με άλλον τρόπο τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής παροχής οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών ή να τροποποιήσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο διατίθεται μέσω του Ιστότοπος ή Υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών είναι άκυρη όπου απαγορεύεται. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (α) οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλλετε (εάν υπάρχουν) είναι αληθείς και ακριβείς. (β) θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών· (γ) είστε τουλάχιστον ενήλικος στη δικαιοδοσία σας· και (δ) η χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών από μέρους σας δεν παραβιάζει ή προωθεί την παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού ή οποιασδήποτε νομικής ή συμβατικής υποχρέωσης που μπορεί να έχετε έναντι τρίτου και έχετε και θα συμμορφώνεστε ανά πάσα στιγμή με όλους τους ισχύοντες νόμους , κανόνες και κανονισμούς σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών και του Ιστότοπου από εσάς, τυχόν υπηρεσιών που διοργανώνονται μέσω των Υπηρεσιών και του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό τέτοιων υπηρεσιών που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα Προϊόντα ή τρίτα μέρη, όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στο παρόν.

Τα εδάφια (α)-(δ) αναφέρονται, από κοινού, ως το «Δεσμεύσεις και εγγυήσεις χρηστών».

Με τη χρήση των Υπηρεσιών ή του Ιστότοπου κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, αλλά δεν υποχρεούται να επαληθεύσει ότι οποιοσδήποτε χρήστης πληροί όλες τις δεσμεύσεις και εγγυήσεις των χρηστών και επιπλέον συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν υπεύθυνος για τη διασφάλιση της τήρησης των δεσμεύσεων και των εγγυήσεων των χρηστών ή για τυχόν αποτυχία αναστολής, τερματισμού ή παρεμπόδισης της χρήσης των Υπηρεσιών ή του ιστότοπου από χρήστες που δεν πληρούν τις δεσμεύσεις και τις εγγυήσεις των χρηστών. Κατανοείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη των δικών σας αξιολογήσεων, αποφάσεων και εκτιμήσεων σχετικά με το εάν θα αλληλεπιδράσετε με τρίτα μέρη ή εάν θα αλληλεπιδράσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τρίτα μέρη. Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε παραβίαση των Υποχρεώσεων και Εγγυήσεων των Χρηστών, σας ενθαρρύνουμε να την αναφέρετε στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην σας παρέχει οποιεσδήποτε Υπηρεσίες με ή χωρίς ειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, είτε αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση των δεσμεύσεων και των εγγυήσεων των χρηστών (είτε από αναφορές που της παρέχονται από άλλους χρήστες είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο) εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Χωρίς παρέκκλιση από τα παραπάνω, η Εταιρεία αποποιείται ρητώς και απαλλάσσετε ρητά την Εταιρεία από οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν διαμάχες, αξιώσεις, μηνύσεις, τραυματισμούς, απώλεια, ζημιά και/ή ζημιές που προκύπτουν από και/ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζονται προς: (i) οποιαδήποτε ανακρίβεια, μη επικαιρότητα ή ελλιπή παραστάσεις ενός Χρήστη ή Τρίτου. και (ii) ανακρίβειες και/ή παραποιήσεις που έγιναν, είτε σε σχέση με είτε από οποιονδήποτε από τους Τρίτους Μέρους ή άλλους Χρήστες, Προϊόντα ή με άλλο τρόπο. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες προσφέρουν απλώς μια πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους Χρήστες να προσεγγίζουν, να αγοράζουν ή/και να χρησιμοποιούν διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους προμηθευτές ή/και παρόχους υπηρεσιών, μέσω των διαφημίσεων ή των προωθήσεων που εκτελούνται από εμάς (αντίστοιχα, τα «Προϊόντα» και τα «Τρίτα Μέρη», αντίστοιχα).

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία: (α) δεν χρησιμοποιεί, δεν προτείνει ή εγκρίνει τρίτα μέρη ή προϊόντα, ανάλογα με την περίπτωση, ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο μέρος με αυτά, και δεν έχει κανέναν έλεγχο επί των πράξεων ή παραλείψεων οποιουδήποτε Τρίτου, την επιχείρησή τους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους· (β) δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με τα τρίτα μέρη και τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της τιμής, της συμβατότητας, της διαθεσιμότητας ή οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών τους, ή σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις ή τις συναλλαγές σας με τρίτα μέρη. (γ) δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ή χαρακτηριστικά ή ρυθμιστικές πτυχές που σχετίζονται με τα Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων, αδειών ή αδειών για τη μεταφόρτωση, την κοινή χρήση ή με άλλο τρόπο διάθεση, και για τη χρήση, την πώληση και αγορά τέτοιων Προϊόντων· και (δ) δεν ευθύνεται για την απόδοση ή τη συμπεριφορά οποιουδήποτε Χρήστη ή άλλων τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο που χρησιμοποιεί ή έχει χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες ή/και εντός ή εκτός του Ιστότοπου. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ελέγχει ή με άλλο τρόπο να επαληθεύει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με Τρίτα Μέρη και/ή Χρήστες, τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που σχετίζεται με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες και ως εκ τούτου, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να πραγματοποιείτε τις δικές σας εξετάσεις και ελέγχους πριν ασχοληθείτε με οποιονδήποτε μέσω των Υπηρεσιών ή του ιστότοπου ή αλληλεπιδρά με άλλον τρόπο με οποιονδήποτε.

Η Εταιρεία αποποιείται ρητώς και απαλλάσσετε ρητά την Εταιρεία από οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη για τυχόν διαφωνίες, αξιώσεις, αγωγές, τραυματισμούς, απώλεια, ζημιά και/ή ζημιές που προκύπτουν από και/ή με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζονται με τα Τρίτα Μέρη, Προϊόντα , Υπηρεσίες και Ιστότοπος ή οι αλληλεπιδράσεις ή οι συναλλαγές σας με τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πράξεων ή/και παραλείψεων τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο που χρησιμοποιούν ή συνδέονται με τις Υπηρεσίες ή τον Ιστότοπο με οποιοδήποτε μέσο. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή τον Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτή τη χρήση και τις συνδέσεις, τις αλληλεπιδράσεις, τις αγορές ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που κάνετε και ότι όλη η χρήση των Υπηρεσιών ή του Ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, η Εταιρεία δεν πουλά, αδειοδοτεί ή καθιστά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στη διάθεσή σας προϊόντα ή υπηρεσίες (εκτός από τις Υπηρεσίες) και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε Προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράσατε από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, σε σχέση με οποιαδήποτε υποστήριξη και συντήρηση, προεπιλογές, σφάλματα, βλάβες, ζημιές ή έξοδα οποιουδήποτε είδους.

2. περιορισμοί

Χωρίς παρέκκλιση από τις διατάξεις της Ενότητας 1 αυτής, δεν θα επιτρέπεται και δεν θα επιτρέπετε σε κανένα τρίτο μέρος: (α) να αναστρέψει τον μηχανικό ή να προσπαθήσει να βρει τον υποκείμενο κώδικα του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών. (β) να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες κατά παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάρτησης, της δημοσίευσης, της κοινής χρήσης ή με άλλο τρόπο μεταφοράς οποιουδήποτε παράνομου ή προσβλητικού υλικού. (γ) να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών ή του περιεχομένου οποιουδήποτε Ιστότοπου ή Υπηρεσιών. (δ) προσπάθεια απενεργοποίησης ή παράκαμψης οποιουδήποτε μηχανισμού ασφάλειας ή ελέγχου πρόσβασης του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών. (ε) να σχεδιάζει ή να βοηθά στη σχεδίαση cheat, exploits, λογισμικού αυτοματισμού, bots, hacks, modes ή οποιουδήποτε άλλου μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού τρίτων για τροποποίηση ή παρεμβολή στον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες. (στ) χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες ή συνεργάζεται με άλλους Χρήστες για οποιονδήποτε σκοπό που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό· (ζ) απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες, σε άλλους Λογαριασμούς Χρηστών, όπως ορίζονται παρακάτω, ή σε άλλη συσκευή, σύστημα υπολογιστή, τηλεφωνικά συστήματα ή δίκτυα που συνδέονται με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες. και (η) συγκομιδή ή με άλλο τρόπο συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Εάν δημοσιεύετε, δημοσιεύετε, κοινοποιείτε ή μεταφέρετε με άλλον τρόπο μέσω του Ιστότοπου ή/και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες οποιοδήποτε περιεχόμενο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι το περιεχόμενο αυτό παρέχει ακριβή και πλήρη εικόνα οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτήν, συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και δεν: (α) παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία, τα ηθικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου· (β) περιέχει οποιοδήποτε δυσφημιστικό, συκοφαντικό, άσεμνο, σεξουαλικά υπονοητικό ή άλλως προσβλητικό περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου υλικού που προωθεί ή εξυμνεί το μίσος, τη βία ή τον φανατισμό)· (γ) περιέχει ιούς τύπου worm, ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. (δ) παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού που αφορά τη διαφήμιση ή το μάρκετινγκ· και (ε) να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας.

Με τη δημοσίευση, τη μεταφόρτωση, τη δημοσίευση, την κοινή χρήση ή τη μεταφορά οποιουδήποτε περιεχομένου χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες, παρέχετε αμετάκλητα στην Εταιρεία και σε οποιεσδήποτε από τις θυγατρικές της ή/και υποάδειες χρήσης μιας παγκόσμιας, μη αποκλειστικής, διαρκούς, ατελούς άδειας για δημοσίευση, κοινοποιήστε, προβάλετε και με άλλο τρόπο μεταφέρετε το περιεχόμενο αυτό σε οποιαδήποτε εύλογη μορφή, όπως είναι κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, να αναστείλει την πρόσβαση ή να διαγράψει οριστικά οποιοδήποτε περιεχόμενο σύμφωνα με την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει τις εγγυήσεις που ορίζονται παραπάνω ή τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας και δεν έχετε κανένα δικαίωμα ή αξίωση σε σχέση με οποιεσδήποτε τέτοιες αποφάσεις και ενέργειες.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που παρέχεται, δημοσιεύεται, μεταφορτώνεται, κοινοποιείται ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμο από τους Χρήστες, οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τέτοιο περιεχόμενο που παρέχονται, δημοσιεύονται, ανεβαίνουν, κοινοποιούνται ή καθίστανται με άλλο τρόπο διαθέσιμα από τους Χρήστες. Κάθε Χρήστης που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες με το παρόν δηλώνει ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη ως προς αυτό και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τα παραπάνω.

3. Διαφημιστικό Υλικό και Ενημερωτικά Δελτία

Εκτός από τις διατάξεις της Ενότητας 3 παραπάνω, ο Χρήστης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του στην Εταιρεία να παρέχει στον Χρήστη προωθητικό υλικό και ενημερωτικά δελτία (το «Διαφημιστικό Υλικό και Ενημερωτικά Δελτία») με κάθε διαθέσιμο μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένων μέσω email, μηνυμάτων κειμένου και SMS , φαξ, ταχυδρομείο, υπηρεσίες αυτόματης κλήσης ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, ​​όλα σύμφωνα με την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, όπως θα είναι κατά καιρούς, και να λαμβάνετε τέτοιου είδους Διαφημιστικό Υλικό και Ενημερωτικά Δελτία.

Ο χρήστης αναγνωρίζει περαιτέρω ότι το Διαφημιστικό Υλικό και τα Ενημερωτικά Δελτία μπορεί να περιλαμβάνουν διαφημίσεις τρίτων και συναινεί ρητά στη λήψη τέτοιων διαφημίσεων ως μέρος του Διαφημιστικού Υλικού και των Ενημερωτικών Δελτίων. Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας αίτημα μέσω email ειδοποιώντας την Εταιρεία για την άρνησή του να λάβει περαιτέρω το Διαφημιστικό Υλικό και τα Ενημερωτικά Δελτία.

4. Πνευματική ιδιοκτησία

Η Εταιρεία είναι ο κάτοχος όλων των παγκόσμιων δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων σε: (α) Ιστότοπο και Υπηρεσίες, βελτιώσεις, παράγωγα, διορθώσεις σφαλμάτων ή βελτιώσεις στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. και (β) εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα και λογότυπα της Εταιρείας και θα παραμείνουν ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά στην Εταιρεία. Όλες οι παραπομπές στους παρόντες Όρους ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία για την πώληση, μεταπώληση ή αγορά των παραπάνω σημαίνει μόνο το δικαίωμα χρήσης του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε και όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που παρέχονται, κοινοποιούνται ή καθίστανται με άλλο τρόπο διαθέσιμο από τους Χρήστες χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες, και η Εταιρεία δεν εκπροσωπεί κανένα τέτοιο περιεχόμενο. Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τέτοιο περιεχόμενο και οι χρήστες συμφωνούν να αποζημιώσουν και να θεωρήσουν την Εταιρεία ακίνδυνη για οποιαδήποτε ζημία ή ζημία προκύψει από τα παραπάνω.

5. Μυστικότητα

Αναλαμβάνετε να μην αποθηκεύσετε, συλλέξετε ή να διατηρήσετε με άλλο τρόπο στην κατοχή σας και να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που παρέχεται από τις Υπηρεσίες και τον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Αναγνωρίζετε περαιτέρω ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αποθηκεύει, να συλλέγει ή να διατηρεί στην κατοχή της και να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε περιεχόμενο και δημόσιες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που ενδέχεται να ταυτοποιήσουν προσωπικά εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή τρίτο μέρος ή να περιγράφουν προσωπικά ενδιαφέροντα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε και κάθε επιτρεπόμενη χρήση βάσει οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας αυτού του περιεχομένου και των δημόσιων πληροφοριών όπως ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Χωρίς παρέκκλιση από τις διατάξεις της Ενότητας 1 παραπάνω, η Εταιρεία δεν εξετάζει, δοκιμάζει, επιβεβαιώνει, εγκρίνει ή με άλλο τρόπο επαληθεύει οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο ή δημόσιες πληροφορίες. Κάθε χρήστης που δημοσιεύει, ανεβάζει, μοιράζεται ή καθιστά με άλλον τρόπο διαθέσιμο τέτοιο περιεχόμενο ή δημόσιες πληροφορίες φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις δημόσιες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε και όλων των πληροφοριών τρίτων και των απαιτούμενων συναινέσεις. Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από τη μη συμμόρφωση με τα παραπάνω και συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την Εταιρεία ακίνδυνη για οποιαδήποτε ζημία ή ζημία προκύψει από τα παραπάνω. ΠΑΡΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ Περιεχόμενο που δημοσιεύεται, μεταφορτώνεται, κοινοποιείται ή καθίσταται με άλλον τρόπο διαθέσιμο, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ, ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗ ΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

6. Έδαφος διά παιγνίδι γκολφ

Ο ιστότοπος ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους ή άλλο περιεχόμενο που σχετίζεται με ιστότοπους, διαφημιστές, εκδότες ή Προϊόντα που προσφέρονται από τρίτα μέρη. Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν εκπροσωπεί σε σχέση με τις ίδιες ή οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται ή διαβιβάζονται μέσω της ίδιας, ή παρέχονται με άλλο τρόπο από οποιοδήποτε τέτοιο τρίτο μέρος. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ, ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ή ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΕΠΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους ισχύοντες όρους και τις πολιτικές που ισχύουν για οποιοδήποτε ΤΕΤΟΙΟ Τρίτο Μέρος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΜΗΝΥΣΕΙΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ/Η ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΙ/Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ/Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

7. Απαγορευμένες χρήσεις

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με εμπορικές προσπάθειες (εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά από την Εταιρεία για τη σύνδεση των Χρηστών με τρίτα μέρη) χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από κανένα πρόσωπο ή οργανισμό για πρόσληψη για άλλον ιστότοπο, πρόσκληση, διαφήμιση ή επικοινωνία με οποιαδήποτε μορφή Χρήστες για απασχόληση, σύναψη συμβάσεων ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό για μια επιχείρηση που δεν συνδέεται με την Εταιρεία χωρίς ρητή γραπτή άδεια από την Εταιρεία. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και τον Ιστότοπο για να επικοινωνήσετε, να διαφημίσετε, να ζητήσετε ή να πουλήσετε σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του, εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

8. Υποστήριξη

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία σχετικά με την υποστήριξη για τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες στέλνοντας ένα email

9. Αποποίηση ευθυνών

Η Εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η τεχνολογία της διατηρεί ασφαλή και ασφαλή τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Ωστόσο, καμία τεχνολογία δεν είναι 100% ασφαλής. Επομένως, ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους. Εκτός από όσα ορίζονται ρητά στο παρόν, η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από μέρους σας είναι κατά την αποκλειστική σας κρίση και ευθύνη. Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ» χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις. Η Εταιρεία αποποιείται ρητά όλες τις σιωπηρές ή νόμιμες εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εγγυήσεων τίτλου, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, πορείας συναλλαγής ή πορείας απόδοσης. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία συμβουλή σχετικά με τον κίνδυνο ή την καταλληλότητα οποιασδήποτε συναλλαγής, συναλλαγής ή δέσμευσης. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συναλλαγή ή δέσμευση που πραγματοποιείτε από εσάς και αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των συναλλαγών και των δεσμεύσεών σας. Δεν θα θεωρήσετε την Εταιρεία, τα στελέχη, τους υπαλλήλους ή τις θυγατρικές της υπεύθυνες για οποιαδήποτε επιλογή συναλλαγής ή δέσμευσης που κάνετε από εσάς. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, είτε προφορική είτε γραπτή, που έχετε λάβει από την Εταιρεία ή τα στελέχη, τους υπαλλήλους ή τις θυγατρικές της, δεν δημιουργεί καμία εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στους παρόντες Όρους. Εάν επιλέξετε να βασιστείτε σε τέτοιες πληροφορίες, το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ορισμένων εγγυήσεων. Συνεπώς, ορισμένες από τις παραπάνω εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

10. Περιορισμός της ευθύνης

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την αξία, την ποιότητα, τη συμβατότητα ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό των Τρίτων, Προϊόντων ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που παρέχεται, καταναλώνεται ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμη (εφεξής σε αυτή την Ενότητα: «Δυνατότητες»). Οποιοδήποτε Χαρακτηριστικό είναι υπό την αποκλειστική ευθύνη του ισχύοντος Τρίτου Μέρους ή του Χρήστη που το χρησιμοποιεί, ανάλογα με την περίπτωση, ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται να παρακολουθεί αυτή τη συμμόρφωση και μπορεί να ενεργήσει όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, όπως θα αποφασιστεί σύμφωνα με την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να εκτεθείτε σε περιεχόμενο ή άλλες πληροφορίες που είναι ανακριβείς, απαράδεκτες, ακατάλληλες για παιδιά ή άλλως ακατάλληλες για εσάς.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα ή τεχνική δυσλειτουργία οποιουδήποτε τηλεφωνικού δικτύου ή γραμμών, ηλεκτρονικών συστημάτων υπολογιστών, διακομιστών ή παρόχων, εξοπλισμού υπολογιστών, λογισμικού, αποτυχίας οποιουδήποτε email λόγω τεχνικών προβλημάτων ή κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε από τα Ιστότοπος ή Υπηρεσίες ή συνδυασμός αυτών, συμπεριλαμβανομένου τυχόν τραυματισμού ή ζημιάς σε Χρήστες ή σε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή οποιουδήποτε ατόμου που σχετίζεται ή προκύπτει από τη συμμετοχή ή τη λήψη υλικού σε σχέση με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη συμπεριφορά τρίτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Χρηστών, διαδικτυακών ή εκτός σύνδεσης, και χειριστών εξωτερικών τοποθεσιών.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οποιοσδήποτε από τους αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της δεν ευθύνεται απέναντί ​​σας για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητική ή αποθετική ζημία, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών. , είτε οι ζημιές είναι προβλέψιμες είτε όχι και εάν η Εταιρεία έχει ενημερωθεί ή όχι για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Ο προαναφερόμενος περιορισμός της ευθύνης εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία στην ισχύουσα δικαιοδοσία.

11. Αποζημίωση

Θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε και θα κρατήσετε την Εταιρεία ακίνδυνη από και έναντι όλων των αγωγών, διαδικασιών, ισχυρισμών, ζημιών, εξόδων, υποχρεώσεων ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και των εύλογων δικηγορικών εξόδων) που μπορεί να υποστεί ή να υποστεί η Εταιρεία σε σχέση με οποιαδήποτε πραγματική αξίωση, απαίτηση, ενέργεια ή άλλη διαδικασία από οποιοδήποτε τρίτο μέρος που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων από εσάς ή οποιαδήποτε χρήση από εσάς του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που δεν είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

12. Διάφορα

Αυτοί οι Όροι θα διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας, με εξαίρεση την επιλογή των κανόνων δικαίου της, και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών. Η συμπεριφορά σας μπορεί επίσης να υπόκειται σε άλλους τοπικούς, πολιτειακούς και εθνικούς νόμους. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή σχετικά με τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία θα διευθετηθεί οριστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αγγλίας. Δεν μπορείτε να υποβάλετε αξιώσεις ομαδικής αγωγής κατά της Εταιρείας και χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες συμφωνείτε να παραιτηθείτε από τα δικαιώματά σας να προωθήσετε τέτοιες αξιώσεις για ομαδικές αγωγές.

Οποιαδήποτε αιτία αγωγής κατά της Εταιρείας πρέπει να ασκηθεί εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία που προέκυψε αυτή η αιτία αγωγής. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί μη εκτελεστή, αυτή η διάταξη θα αντικατασταθεί με μια εκτελεστή διάταξη που επιτυγχάνει με τον καλύτερο τρόπο το αποτέλεσμα της αρχικής διάταξης και οι υπόλοιποι όροι αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν δημιουργεί καμία σχέση αντιπροσωπείας, απασχόλησης, κοινοπραξίας ή εταιρικής σχέσης μεταξύ εσάς και της Εταιρείας ούτε σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργείτε για λογαριασμό της Εταιρείας. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στους παρόντες Όρους, οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και εσάς σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος.

Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις που ενδέχεται να μας ζητηθεί να σας παρέχουμε, είτε βάσει νόμου είτε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, μπορεί να παρέχονται από την Εταιρεία σε οποιαδήποτε στοιχεία επικοινωνίας έχετε παράσχει στις πληροφορίες του λογαριασμού σας ή άλλα, άμεσα ή έμμεσα, μεταξύ άλλων μέσω email. Συμφωνείτε ρητά με τη λήψη τέτοιων επικοινωνιών και ειδοποιήσεων με τέτοιο τρόπο.

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε κανένα δικαίωμα βάσει του παρόντος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Τίποτα που περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους δεν θα ερμηνεύεται ότι περιορίζει τις ενέργειες ή τα ένδικα μέσα που διαθέτει η Εταιρεία σε σχέση με οποιαδήποτε απαγορευμένη δραστηριότητα ή συμπεριφορά. Η μη επιβολή οποιουδήποτε όρου αυτών των Όρων δεν συνιστά συγκατάθεση ή παραίτηση και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τέτοιο όρο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Καμία παραίτηση από οποιαδήποτε παραβίαση ή αθέτηση βάσει του παρόντος δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη ή μεταγενέστερη παραβίαση ή αθέτηση υποχρέωσης.

Συνεργαζόμαστε με πολλά τρίτα μέρη και ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όχι μόνο στην εταιρεία που περιγράφεται στον ιστότοπο, αλλά και σε άλλα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων μη συνδεδεμένων επιχειρηματικών εταίρων στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, και να μεταφέρουμε ή να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για την επιχείρηση ή την εμπορική τους χρήση σκοποί. Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουν μαζί σας ή για να πραγματοποιήσουν τους δικούς τους επιχειρηματικούς και εμπορικούς σκοπούς. Σημαντική σημείωση Το όνομα της υπηρεσίας που αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα είναι μόνο εμπορική ονομασία και δεν αντικατοπτρίζει μια υπάρχουσα εταιρεία Αφήνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία εδώ μας επιτρέπετε να μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες συναλλαγών όπως παρέχονται στο απόρρητο Κάνοντας κλικ στο κουμπί στον ιστότοπο συμφωνείτε και αποδέχεστε την Πολιτική δεδομένων και Όροι και προϋποθέσεις Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι μόνο για λόγους απεικόνισης και οι εκθέτες είναι μόνο ηθοποιοί και οι επιτύμβιες στήλες δεν δεσμεύουν την εταιρεία. Σημαντική σημείωση κινδύνου: Οι συναλλαγές μπορούν να αποφέρουν αξιοσημείωτα οφέλη. Ωστόσο, ενέχει επίσης κίνδυνο μερικής/πλήρης απώλειας κεφαλαίων και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους αρχικούς επενδυτές. Περίπου το 70 τοις εκατό των επενδυτών θα χάσουν χρήματα. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις και τη σελίδα αποποίησης ευθύνης της πλατφόρμας τρίτων επενδυτών πριν επενδύσετε. Οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν την ατομική τους υποχρέωση φόρου υπεραξίας στη χώρα διαμονής τους. Είναι αντίθετο με το νόμο η προσέλκυση ατόμων των Ηνωμένων Πολιτειών να αγοράσουν και να πουλήσουν δικαιώματα προαίρεσης εμπορευμάτων, ακόμη και αν ονομάζονται συμβόλαια «πρόβλεψης», εκτός εάν είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση και διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο καταχωρισμένο στο CFTC ή εκτός εάν εξαιρούνται νομικά. Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς («FCA») εξέδωσε μια δήλωση πολιτικής PS20/10, η οποία απαγορεύει την πώληση, την προώθηση και τη διανομή CFD σε περιουσιακά στοιχεία Crypto. Απαγορεύουμε τη διάδοση υλικού μάρκετινγκ που σχετίζεται με τη διανομή CFD και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα και τα οποία απευθύνονται σε κατοίκους Η.Β.